Общи условия


Настоящите „Общи условия“ регламентират отношенията между "Иновасис" ООД и лицата ползващи онлайн магазина находящ се на www.ClickIt.bg


§1. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „Иновасис” ООД със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. Черни връх 158, с ЕИК 131437885, с идентификационен номер по ДДС BG131437885, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „www.ClickIt.bg “


§2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

- Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.ClickIt.bg , собственост на „Иновасис” ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;

- Субект, който управлява Магазина – фирма „Иновасис” ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.ClickIt.bg;

- Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;

- Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

- Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;


§3. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. Интернет Магазинът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

3.2. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. Акаунт регистриран на www.ClickIt.bg.

3.3. В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като ‚гост‘, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.


§4. ОФЕРТИ

4.1. В www.ClickIt.bg продаваме само нови стоки (промоции на складови наличности, разпродажби и др. се извършва след предварително обявление)

4.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

4.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от „Иновасис” ООД към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

4.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).


§5. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

5.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „Иновасис” ООД, са посочени в български лева (BGN) или Евро (EUR) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

5.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

5.3. „Иновасис“ ООД, запазва правото си да променя цените, по всяко време без предупреждение.

5.4. Цените потвърдени от „Иновасис“ ООД в онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.


§6. ПОРЪЧКИ

6.1. Поръчки в Интернет Магазина www.ClickIt.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.ClickIt.bg се състои от следните основни етапи:

- избор на стоки от представените на страницата на Магазина;

- избор на начин на плащане;

- попълване на формуляр за регистрация или покупка без регистрация;

- натискане на бутона „Изпрати“

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.ClickIt.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер.


6.2. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

6.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на стоки от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимост от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка. Ако продуктът не може да бъде доставен в срок от 30, Иновасис ООД се задължава да информира Клиента за това, след което клиента може да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка. В случай, че клиента не потвърди по-дългия срок „Иновасис” ООД, ще възстанови заплатените суми, ако има преведени такива.

6.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката.

6.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, и крайните срокове определени за тази форма на продажба.

6.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на документ и гаранция.


§7. ПРОМЕНИ В ПОРЪЧКИТЕ

7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.

7.2. За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: www.ClickIt.bg или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.


§8. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

8.2. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

8.3. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.


§9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. 

9.2. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. 

9.3. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. 

9.4. Фирма „Иновасис” ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

9.5. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.ClickIt.bg и са валидни за неопределено време.

9.6. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

9.7. „Иновасис” ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

9.8. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

9.9. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между „Иновасис” ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни от 01.01.2021г.

ОНЛАЙН МАГАЗИН CLICKIT.BG

Качествени продукти
Качествени продукти
Продуктите в каталога ни са проверени от професионалисти и са с доказано качество.
Доставка до твоята врата
Доставка до твоята врата
Посочете адресът, до който искате да доставим вашата поръчка.
Връщане в срок от 14 дни
Връщане в срок от 14 дни
Бърза и лесна замяна или връщане на парите, ако след получаване се разколебаете.

ОНЛАЙН МАГАЗИН CLICKIT.BG

Качествени продукти
Качествени продукти
Доставка до твоята врата
Доставка до твоята врата
Връщане в срок от 14 дни
Връщане в срок от 14 дни