Рекламация и връщане на стоки

§1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1.1. Право на отказ

На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Стоките не са използвани и са в добър търговски вид.

За да упражни правото си на отказ или замяна с други стоки, Потребителят следва да уведоми Иновасис ООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление на електронна поща. Потребителят следва да използва приложения стандартен формуляр за отказ.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати стоките и документите (складова разписка, фактура + касов бон - ако има такъв) обратно на посочения адрес на фирма Иновасис ООД, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил/изпратил попълнен формуляр за отказ, на Иновасис ООД за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

Иновасис ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Иновасис ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

1.2. Стъпки при отказ от стока

1.2.1. Попълнете приложеният формуляр , преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката.

1.2.2. Попълнения формуляр, следва да изпратите към нас:

- по email на електронна поща clickit@innovasys-bg.com
- на хартиен носител, приложен в пратка

1.2.3. Опаковайте и изпратете стоката, по куриер на посочения адрес:

Иновасис ООД

гр. София, 1700 Студентски град

ул. Проф. Александър Фол 2, вх. Б, ет. 8, офис 8

+ 359 889 199 449

1.2.4. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя

*Внимание!
Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

За горното може да се информирате на сайта на Европейската комисия, с електронен адрес:
http://еuropa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_bg.htm
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

1.3. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние (стоките са използвани или не са в добър търговски вид), търговецът може да откаже да ги получи обратно, като в този случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни.
При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на „Иновасис” ООД.

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

§2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
 

В случай, че потребителят се откаже от договора в 14 дневен срок от датата на поръчката, Иновасис ООД ще възстанови сумата, платена за стоките включително и разходите за доставка.

Възстановяването на суми, платени с „Наложен платеж / пощенски паричен превод“, се извършва само и единствено по банков път. Банкова сметка, трябва да бъде попълнена във формуляра за връщане на стока. Титулярят на банковата сметка трябва да бъде същият, като поръчител на стоките.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 дни.

Иновасис ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Иновасис ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

§3. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА

3.1 "Иновасис" ООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за купувачи-физически и юридически лица.

3.2. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция

3.3. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. документ за покупка (фактурата). При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

- електронна поща с адрес: clickit@innovasys-bg.com
- изпращане на стоката на посочените адреси за връщане, придружена с попълнен формуляр - с данни на клиента и подробно описание на рекламацията

3.4. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка на стоката за купувачи-физически и юридически лица. Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти.

3.5. Гаранцията може да бъде отказана:
- Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение, инсталиране и експлоатация, както са описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта;
- При химическо, механично или друго вредно въздействие върху продукта; при попадане на външни обекти и течности в продукта и при повреда в резултат на природни бедствия;
- Ако има дефектни пиксели на LCD матрица на брой по-малко от лимита, определен от производителя;
- За дейности, предвидени да бъдат извършвани от потребителя (смяна на консумативи, изгорели предпазители, възстановяване на OC и потребителски програми и др. подобни);
- Ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица и при нарушено пломбиране на възли, ако има такива;
- Ако продукта е използван не по предназначение.

3.6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока

3.7. Фирма "Иновасис" ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

ОНЛАЙН МАГАЗИН CLICKIT.BG

Качествени продукти
Качествени продукти
Продуктите в каталога ни са проверени от професионалисти и са с доказано качество.
Доставка до твоята врата
Доставка до твоята врата
Посочете адресът, до който искате да доставим вашата поръчка.
Връщане в срок от 14 дни
Връщане в срок от 14 дни
Бърза и лесна замяна или връщане на парите, ако след получаване се разколебаете.

ОНЛАЙН МАГАЗИН CLICKIT.BG

Качествени продукти
Качествени продукти
Доставка до твоята врата
Доставка до твоята врата
Връщане в срок от 14 дни
Връщане в срок от 14 дни